สถิติจำนวนผู้สมัคร

สถิติการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  ข้อมูล ณ วัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
ยอดจอง
(คน)
1หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 1)400
2หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 2)400