สถิติจำนวนผู้สมัคร

สถิติการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  ข้อมูล ณ วัน พุธที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
ยอดสมัคร
(คน)
1หลักสูตร วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4650
2หลักสูตร กฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า4650
3หลักสูตร กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี5560
4หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน4533
5หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม4626