สถิติจำนวนผู้สมัคร

สถิติการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  ข้อมูล ณ วัน จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
ยอดจอง
(คน)
1หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 13535
2หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 23535
3หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 33535
4หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ4048