สถิติจำนวนผู้สมัคร

สถิติการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  ข้อมูล ณ วัน พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
ยอดสมัคร
(คน)
1หลักสูตร วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4650
2หลักสูตร กฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า4650
3หลักสูตร กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี5560
4หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน4551
5หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม4639