รายงานการฝึกอบรม

ที่โครงการดาว์นโหลดเอกสาร
1หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1
(12 - 14 ธ.ค. 2561)
รายงานการประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
2หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2
(17 - 19 ธ.ค. 2561
รายงานการประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
3หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3
(20 - 22 ธ.ค. 2561)
รายงานการประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
4ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 2รายงานการประเมินผล
5หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
(16 - 18 ม.ค. 2562)
รายงานการประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล