รายงานการฝึกอบรม

ที่โครงการดาว์นโหลดเอกสาร
1หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)
(14 - 18 มี.ค. 2565)
รายงานการประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
2หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
(16 - 18 ม.ค. 2562)
รายงานการประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
3ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 2รายงานการประเมินผล
4หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3
(20 - 22 ธ.ค. 2561)
รายงานการประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
5หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2
(17 - 19 ธ.ค. 2561
รายงานการประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล
6หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1
(12 - 14 ธ.ค. 2561)
รายงานการประเมินผล
รายงานการติดตามประเมินผล