สถิติการฝึกอบรมย้อนหลัง

สถิติการฝึกอบรมย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562

สรุปข้อมูลย้อนหลังการฝึกอบรม-58-62-ให้โอเอาไปลงเว็ป