ความจำเป็นในการฝึกอบรม

สถิตสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ลำดับที่ชื่อโครงการจำนวนผู้สนใจ
1กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า80
2การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์่ป่า80
3การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ72
4การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในยุคประชาคมอาเซียน62
5พัฒนาพนักงานราชการพิทักษ์ป่าเบื้องต้น57

รายงานสรุปผลการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม