หลักสูตรที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 1 )

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566

Line กลุ่ม กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 1 ) 66

ทำเนียบรุ่น

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อหลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 1)

ใบสมัครฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 1)

โครงการและกำหนดการหลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 1)

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร กฎหมายและระเบียบ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า (รุ่นที่ 1)