หลักสูตรที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565

Line กลุ่ม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ(GIS) มี.ค.65

ทำเนียบรุ่น

เอกสารประกอบการบรรยาย

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

กำหนดการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)