หลักสูตรที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม

File ประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1
12 – 14 ธ.ค. 2561

นายดิเรก จันทร์ธิมา

นายอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม

นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี

ทำเนียบ หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

คำสั่งกรมฯ และรายชื่อ หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

ใบสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

กำหนดการ การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม