กิจกรรม2560

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" ให้กับ ข้าราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 55 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560 โดยมี นายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า" ให้กับ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 49 คน ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร”วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 50 คนระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
ภาพบรรยากาศ...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย)
Email : Center4chiangrai@gmail.com
ภาพบรรยากาศ...
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมผู้ติดตาม ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม...
โครงการสัมนา เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๒ ภาพกิจกรรม...