ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการและใบสมัคร

.เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 … 

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
จำนวนสมัคร
(คน)
1หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) (พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ)
(14 - 18 มี.ค. 2565)

40

-

หนังสือประชาสัมพันธ์และใบสมัครฝึกอบรมฯ
4
5