ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการและใบสมัคร

.เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 … 

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
จำนวนสมัคร
(คน)
1หลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
(พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ)
(14 - 18 ธ.ค. 2563)

40

134

หนังสือประชาสัมพันธ์
ใบสมัครฝึกอบรมฯ (.docx)
2หลักสูตร การน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(ข้าราชการ)
20-22 เมษายน 2564

50

35

หนังสือประชาสัมพันธ์

ใบสมัครฝึกอบรมฯ
3หลักสูตร ทบทวนพัฒนาศักยภาพพนักงานพิทักษ์ป่าในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
(พนักงานพิทักษ์ป่า)
12-21 พฤษภาคม 2564

37

59

หนังสือประชาสัมพันธ์
ใบสมัครฝึกอบรมฯ
4
5