ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการและใบสมัคร

….เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม……… 

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
จำนวนสมัคร
(คน)
1หลักสูตร วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560

46

50 (เต็ม)

โครงการ...
ใบสมัคร...
2หลักสูตร กฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
18 - 22 ธ.ค. 2560

46

49
(เต็ม)

โครงการ...
ใบสมัคร...
3หลักสูตร กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
27 - 29 ธ.ค. 2560

55

19

โครงการ...
ใบสมัคร...
4หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
19 - 23 ก.พ. 2561

45

28

โครงการ...
ใบสมัคร...
5หลักสูตร การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม
26 - 30 มี.ค. 2561

46

14

โครงการ...
ใบสมัคร...