ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการและใบสมัคร

….เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม……… 

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
จำนวนสมัคร
(คน)
1หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1
(12 - 14 ธ.ค. 2561)

35

โครงการ...
กำหนดการ
ใบสมัคร...
2หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2
(17 - 19 ธ.ค. 2561)

35


โครงการ...
กำหนดการ
ใบสมัคร...
3หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3
(20 - 22 ธ.ค. 2561)

36


โครงการ...
กำหนดการ
ใบสมัคร...
4หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
(16 - 18 ม.ค. 2562)

40

โครงการ...
กำหนดการ
ใบสมัคร...