ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการและใบสมัคร

.เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 … 

ที่โครงการจำนวนเต็ม
(คน)
จำนวนสมัคร
(คน)
1หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 1)
(23 - 27 ธ.ค. 2562)

40

124

หนังสือประชาสัมพันธ์
2หลักสูตร การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 2)
(6 - 10 ม.ค. 2563)

40

164

หนังสือประชาสัมพันธ์