activity

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ตรวจเยื่ยมศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) โดยมีนายจีระศักดิ์ แสนขัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ให้การต้อนรับภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" ให้กับ ข้าราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 55 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560
ภาพบรรยากาศ...
ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า" ให้กับ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 49 คน ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560
ภาพบรรยากาศ...
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร