หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 โดยมีนายจีระศักดิ์ แสนขัติ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
✸วันแรกของการฝึกอบรม ✸ มีคณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ,เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปัจจุบัน,การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GPS,Application ที่เกี่ยวข้อง,การนำเข้า – ส่งออกข้อมูล,การใช้ข้อมูล
✸วันที่ 2 ของการฝึกอบรม ✸ ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมะเตโช ได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมและธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน” และคณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GPS,Application ที่เกี่ยวข้อง,การนำเข้า – ส่งออกข้อมูล,การใช้ข้อมูล
✸วันที่ 3 ของการฝึกอบรม ✸ คณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GPS,Application ที่เกี่ยวข้อง,การนำเข้า – ส่งออกข้อมูล,การใช้ข้อมูล
✸ วันที่ 3 ของการฝึกอบรม ✸ คณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GPS,Application ที่เกี่ยวข้อง,การนำเข้า – ส่งออกข้อมูล,การใช้ข้อมูล
✸วันที่ 4 ของการฝึกอบรม ✸ คณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GPS,Application ที่เกี่ยวข้อง,การนำเข้า – ส่งออกข้อมูล,การใช้ข้อมูล
✸วันสุดท้ายของการฝึกอบรม ✸ คณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา บรรยายการจัดทำและการนำเสนอข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา และพิธีปิดการฝึกอบรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร