การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ” รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการฝึกอบรมหลักสูตร”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 โดยมีนายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิ

วันแรกของการฝึกอบรมมีคณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ,เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปัจจุบัน,การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการใช้ GPS จากอุปกรณ์ต่างๆ

วันที่สองของการฝึกอบรม มีคณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติการใช้ Appication ที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Q GIS

วันสุดท้ายของการฝึกอบรม คณะวิทยากรศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา การใช้โปรแกรม Q GIS ,การใช้และนำเสนอข้อมูลจาก Q GIS และประเมินผล

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม……

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น